Ulanyjylaryň halaýan hyzmatlary:

Erotik audit awtorlary

Zehinli we tejribeli ýazyjylarymyz bilen tanyş.

 • Al

  Salam Meniň adym Al, Alan üçin gysga. :) Men ýönekeý we gönümel adam. Men öz pikirimi aýdýaryn we tankyt edilmegime garşy däl. Tejribäm hakda ýazmagy we duýgularymy beýan etmegi gowy görýärin. Erotik zatlary gowy görýärin, sebäbi olar beýleki höweslerimi ýakýar.

  E-poçta: al@xAltruist.com

  Meniň işim

 • Matt

  Men Mat. Men biraz utanýaryn. Uly adamlara gönükdirilen mazmuny ýazmak meniň üçin täze. Edil şu wagt aýdyp biljek zatlarym - köp täze zatlar öwrenýärin ulularyň güýmenjesiniň sanly dünýäsi, esasanam janly jyns kameralary hakda. Erotic Audit-da meniň ünsüm bolar.

  E-poçta: matt@eroticaudit.com

  Meniň işim

 • Carl

  Heý! Karl. Tanyşanyma şat. :) Gyzlarym meni erotik zatlara bolan söýgim üçin hemişe söýýärdiler. Men geçmişde professional tansçy. Jynsy durmuş bilen baglanyşykly köp zady gowy görýärin. Men owadan we seksi gyzlary gowy görýärin. Daş görnüşi we görnüşi barada aýdanymda, gaty saýlaýaryn we talap edýärin.

  E-poçta: carl@eroticaudit.com

  Meniň işim

Writersazyjylarymyzyň biri bolmak isleseňiz biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.