Ulanyjylaryň halaýan hyzmatlary:

Erotic Audit näme?

Dogruçyllyk biziň hereketlendiriji güýjümizdir. Täze önümleri ýa-da programmalary synagdan geçirenimizde alýan täsirlerimiz we duýgularymyz hakda elmydama dogruçyl bolýarys. Liealan sözlesek, işimizden kanagatlanma we buýsanç almarys. Ine, şeýle. Şonuň üçinem biz şeýle kiçi topar, ýöne işimize buýsanýarys. Şonuň üçin hekaýanyň hemmesiniň nähili başlandygy we näme üçin - hiç zady saklamazdan paýlaşmakçy.

Şeýlelik bilen, bularyň hemmesi birnäçe ýyl ozal başga bir meňzeş taslama bilen başlandy, bu ýerde meniň we dostumyň ululara gönükdirilen web sahypalarynda we önümlerinde aldawly synlar ýazandygy üçin aýlyk alýardyk. Töleg gowy boldy we arz etmeýärdik. Emma birneme wagt geçensoň, gaty gülkünç boldy, rehimsizlik bilen ýalan sözlemeli we faktlary ýasamaly bolduk. Ahyrynda gaty köp boldy. Häzirki zaman internetiniň dörän bulaşyklygyna goşant goşmak islemedik.

Şeýdip, başga bir kompaniýa gidip, dürli görnüşli syn ýazmak kararyna geldik, ýöne birnäçe aýdan soň ululara gönükdirilen önümler üçin syn ýazmagy küýseýändigimize düşündik. Şonuň üçin diňe gyzykly bolmak üçin öz web sahypamyzy döretmegi makul bildik. Ine, Erotic Audit dünýä indi. Indi bu ugurda işjeň işleýäris, sebäbi döredijiligimiziň geljegini görýäris.

Iň esasy zat bolsa, diňe edýän zatlarymyzy gowy görýäris!