Ulanyjylaryň halaýan hyzmatlary:

OkCupid

çynlakaý gatnaşyklary üçin mugt online dating

Gysgaça syn

görnüşi mobil programma
kategoriýa: Adult Dating
Mundan başga-da hökmünde tanalýan:
 • Okay cupid
Reýting 5 / 5
Ulanyjylar bal alýarlar Hekaýa ýeterlik däl
OkCupid hakda hekaýaňyzy iberiň

Giriş we aragatnaşyklar

Resmi web sahypasy OkCupid.com

OkCupid näme

adamlyk we diňe peýda gönükdirilendir ulular üçin dating programma. Wadalar sen manyly ulanylyşy tapyp romantik degişli gurmak üçin ýardam berýär.

Nähili OkCupid view

 • iş stoly OkCupid

  iş stoly OkCupid

 • Mobile OkCupid

  Mobile OkCupid

baha

 • umumy bahalandyrmasy

  5 we 5 daşary

 • Ulanyjy interfeýsi

  Ajaýyp ulanyjy görmegiňizi haýyş edýäris. Aňsat gezmek we ulanylyşy.

 • Ulanyjy tejribe we önümleriň hiline

  şübheli niýetlerini we ıalan teklip bolmazdan dogruçyl we ulanyjy dostlukly hyzmat. Anyk ulanyjylaryň umurunda.

 • Mazmuny

  Özboluşly we özboluşly ýokary hilli mazmuny.

 • Howpsuzlyk

  Ajaýyp howpsuzlyk. Öňdebaryjy tejribäni we ýokary standartlary.

 • goltgy

  24/7 hem tehniki we ulanyjy goldawy. Super-dosty we her wagt peýdaly.

 • nyrh

  näme hyzmat teklip gowy nyrh.

 • OkCupid gowy bolar

 • höwesjeň çemeleşme
 • oňyn we sagdyn adamlaryň doly
 • islendik wagt bir taryhy tapmak aňsat
 • Islendik jynsy ileri
 • OkCupid at erbet

 • Gözleg hemişe ynamdar däldir
 • wideo üstünde interaktiw üçin hiç hili ýoly

OkCupid-iň jikme-jik barlagy

Dating öň hiç has aňsat

öýjükli ýaş söýgi tapmak üçin degişlidir, ol Amadou, kybapdaş giň ýetmek lezzet iň möhüm we iň gowy partner programmalary birini düşmek kyn bolýar. Amadou ol şol bir programmasyna has häzirki goşmaçalary we uzak möhletleýin hyzmatdaşlary gözlemäge gönükdirilendir diýlip bolsa wideo wezipeleri, şol sanda bolsa gowy ulanyjy howpsuzlygy bar, çalt hook-ups şäherinde kömek üçin bir üne bar.

online-dating üçin getirmek şatlyk

OkCupid hakykatdan siziň üçin ajaýyp bir synap görmegiňizi bolmagy talaplaryna isleýär we şonda hemişelik çykgyt höweslendirilmegi olaryň däl adaty soraglar, köp şahsyıetlerden sawçylyk we döwrebap gün vibe kömek online adamlar bilen söhbetdeş bir kaybeden ýaly duýgy gaça duruň. adamlaryň aglabasy OkCupid ýaly saýtlara miss meňzeýär iň möhüm zat söhbetdeşlik ähmiýeti bar. Maslahatyň kararlar öň - ol on bäş minut ýa-da 2 hepde bolsun - olar tertibi we bir habarda esasynda ýokary kanagatlandyrmakda sada çözüp adam bar bolsa, köp adam söhbet etmek isleýän. Eger-de bir duşuşyk niyetinde etaby, habar ibermek däl. daşarda-da döwletiň üçin hiç zat bolan "hi, siz nähili" hemmeleriň wagt galyndylary bar.

OkCupid bilen Şahsy synap görmegiňizi

Nazara ýeterlik, men OkCupid.com üstünde häzirki wagta çenli, iň üstünlik etdik. Men Täze boýunça artyp almak we ahyrky netijede bu sebäpden artdyrmagy meniň öňki gyz tatmin, we indi hem ýene-de hepdede täze gabat birnäçe almak ýatdan çykarmaň. Näme beýleki programmalar başga ayıran men app berjaý ol aýal bar. Men mejlisi IRL çenli tamamlandy aýal köpüsi çekiji we ajaýyp şereketi gyzykly boldy. Şonuň üçin Amadou ýygy swipes bilen birlikde, OkCupid meniň # 1 saýlawlarda.

Ulanyjy OkCupid hakda syn berdi

hekaýaňyzy iberiň we ol şu ýerde peýda bolar

OkCupid hakda hekaýaňyzy iberiň

Şahsy tejribäňizi OkCupid bilen paýlaşyp bilersiňiz. Biz sizden hiç hili maglumat ýygnamarys (geolokasiýa, IP adresi) we şahsy maglumatlaryňyzyň gizlin galmagyny kepillendirýäris.

audit netije

Erotic Audit OkCupid Adult Dating-iň ygtybarly saýlawy hasaplaýar we synanyşmaga mynasyp. OkCupid göçürip almak üçin aşakdaky baglanyşyga eýeriň.

Howpsuz OkCupid.com görüň

OkCupid alternatiwalary

OkCupid iň oňat Adult Dating hasaplanmaga mynasyp bolsa-da, biz size OkCupid ýaly meňzeş başga-da birnäçe alternatiw Adult Dating saýtlary taýýarladyk, ýöne bir ýa-da başga bir sebäp bilen siziň üçin has gowy bolup biler. hemmesini görüň 2 meňzeş Adult Dating saýtlary
Bu audit diňe Erotic Audit üçin taýýarlanan 2021-09-01 ENER Soňky Bellik:

Baglanyşykly hekaýalar

ähli hekaýalary gör