Ulanyjylaryň halaýan hyzmatlary:

Ulylar üçin sosial ulgamlar ýa-da “Onlyfans” alternatiwalary

hakyky waka “Onlyfans” -yň pornografiki mazmuny gadagan etmegi meýilleşdirýändigi baradaky soňky habarlardan çen tutsaň, Erotic Audit täze kategoriýany - diňe bir gezek diňe çalşyljak ulular üçin sosial ulgamlary hödürledi.

Jyns kameralarynyň we porno saýtlarynyň indiki ewolýusiýasy

Pornhub ýaly pornografiki saýtlaryň we köp janly seks kameralarynyň eýýäm integrirlenen jemgyýetleri we sosial ulgamlary bardygyna garamazdan, olar häzirem hödürleýän zatlarymyz bilen düýbünden meňzeş däl. Görýäňizmi, diňe ulular üçin sosial ulgamlaryň esasy nokady, şahsyýetlere däl-de, mazmuna däl-de, jemgiýet döretmekdir: hudo artistsnikler, döredijiler, neşirýatçylar, suratçylar, bloggerler, meşhurlar we belli bir derejede jemgyýeti özüne çekýän beýleki adamlar. üns. Web kamera akymlary we porno dükanlary esasan ýalaňaçlyga we pornografiki materiallara gönükdirilen bolsa-da, şahsyýetleri mahabatlandyrsa-da, esasy üns däl. Şonuň üçin pornografiki web sahypalarynda ýa-da seks kamera akymlarynda belli bir derejede meşhur bolan mazmun döredijileriň köpüsi, diňe “ Onlyfans” hasaby döredip, porno pudagy bilen gönüden-göni baglanyşykly bolmazdan mazmunyny monetizasiýa etmek üçin ulanýarlar.

Onlyöne geljekde diňe “Fans” pornografiki mazmuny gadagan etmezmi?

Onlyöne geljekde diňe “Fans” pornografiki mazmuny gadagan etmezmi?
Hawa, diňe ýaňy-ýakynda (2021-nji ýylyň awgustynda) platformany pornografiki mazmundan arassalajakdyklaryny aç-açan yglan etmek üçin batyrgaýlyk görkezildi! Bu karary yzyna gaýtarmak kararyna gelen hem bolsalar - netijäniň esasy çeşmesi hökmünde diňe “Onlyfans” -a bil baglaýanlar gaty kyn. Şeýlelik bilen yza gaýdyşlyk emele geldi we Diňefas gowakdan başga alaç galmady.

Şeýlelik bilen, “Onlyfans” şahsy ýalaňaç satmak üçin gowy ýermi?

Dogrusy, bu bir hili, ýöne köp kynçylyklar bar we esasy sorag - "Onda yzarlaýjylary nireden alaryn?". Görýäňizmi, diňe janköýerleri bolanlar üçin “Onlyfans” diýseň gowy saýlaw. Emma başarmaýanlar üçin - bu depressiýa düşmegiň anyk usuly, sebäbi her gün görjek zadyňyz - boş poçta gutusy. Şonuň üçin Erotik Audit ulanyjylarymyza şahsy erotik ýa-da pornografiki materiallary satyp, onlaýn pul gazanmak üçin platforma saýlamaga kömek etmek kararyna geldi.

Diňe erotik mazmun üçin alternatiwalar

Şeýlelik bilen, erotik suratlary we wideolary satmak we satyn almak üçin ýerleri gözläp birnäçe gün geçirenimizden soň, indiki sosial ulgamlaryň we platformalaryň sanawyny tapdyk, bu ýerde her kim öz işini esasan mugt pul gazanyp biler.

aýratyn baha:

Diňe “Fansfans” -a meňzeş saýtlar köp bolarmy?

Häzirki wagtda şahsy suratlary ýa-da wideolary satmak maksadyna laýyk gelýän we ululara gönükdirilen media mazmunyny üstünlikli monetizasiýa etmek üçin zerur funksiýalary üpjün edýän ýerler kän däl. Şeýle-de bolsa toprak täze we tohum ekilýär. Onlaýn seks işgäri bolsaňyz - geljegiňiz siziň üçin ajaýyp. Highokary hilli höwesjeň mazmuna bolan isleg günsaýyn artar. Häzirki wagtda köp adamlar öýde köp wagt geçirýärler we diňe az sanlysy “Hapa ruhlar bilen perişdeler” gara we ak reňkde tomaşa edýärler.
Bu hekaýa diňe Erotic Audit tarapyndan X-Altruist tarapyndan taýýarlandy 2021-08-09 ENER Soňky Bellik:

Baglanyşykly hekaýalar

 • Jynsy kameralary görmek üçin iň oňat web sahypalaryny sanamak

  Jynsy kameralary görmek üçin iň oňat web sahypalaryny sanamak

  Udalaňaçlyk, masturbasiýa we SMS, jyns oýunjaklary bilen göni web kameralary bolan web sahypalarynyň dünýäsinde ýalaňaç gyzlary we ýigitleri görmek üçin iň gowy web sahypasyny tapmak kyn. Erotic Audit janly seks kameralaryna we erotik görkezişlere tomaşa etmegi maslahat berip biljek iň oňat web sahypalarynyň giňişleýin sanawyny taýýarlamak üçin birnäçe aý sarp etdi.


  hekaýa oka · 2021-10-08 ENER Soňky
 • Youngaş we seksi web kameraly gyzlary görmek üçin iň gowy 5 sahypa

  Youngaş we seksi web kameraly gyzlary görmek üçin iň gowy 5 sahypa

  Iň yssy we jyns web kameraly gyzlar we özüne çekiji tebigy owadan aýallar bilen iň oňat janly jyns kameralary saýtlarynyň ünsli we oýlanyşykly taýýarlanan reýtingi.


  hekaýa oka · 2021-09-19 ENER Soňky
 • Ulanyjy tabşyran hekaýalary bilen tanyşdyrmak

  Ulanyjy tabşyran hekaýalary bilen tanyşdyrmak

  Erotic Audit, wagtyňyzyň we puluňyzyň bardygyny ýa-da ýokdugyny kesgitlemezden ozal belli bir ulular hyzmaty barada bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi diýen ýaly bolsa-da, biz belli bir ulular hyzmatlary bilen baglanyşykly öz hekaýalaryňyzy ibermek we paýlaşmak ukybyny goşduk. Şeýlelik bilen barlaglarymyz we synlarymyz has organiki we ösen bolup biler.


  hekaýa oka · 2021-08-28 ENER Soňky
ähli hekaýalary gör