Ulanyjylaryň halaýan hyzmatlary:

ManyVids

elektron söwda ulular jemgyýeti we onlaýn jyns monetizasiýasy üçin platforma

Gysgaça syn

görnüşi web sahypasy
kategoriýa: Diňe ulular üçin sosial platformalar
Mundan başga-da hökmünde tanalýan:
 • ManyWids
Reýting 5 / 5
Ulanyjylar bal alýarlar Hekaýa ýeterlik däl
ManyVids hakda hekaýaňyzy iberiň

Giriş we aragatnaşyklar

Resmi web sahypasy www.ManyVids.com
Twitter twitter.com/manyvids

ManyVids näme

ManyVids köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň döredijileriniň eserlerini satyp bilýän ulular jemgyýetidir. ManyVids onlaýn jyns monetizasiýasyna gönükdirilen elektron söwda platformasyny üpjün edýär. Esasan Twitch we Patreon birleşdirilen, ýöne ulular-güýmenje pudagyna gönükdirilen.

Esasy aýratynlyklary:

 • Höwesjeň seks wideolaryny satyn alyň we satyň
 • Göni jyns wideolary we höwesjeňleriň we hünärmenleriň akymlary
 • Köp dürli kategoriýadaky wideolar, gülkünç, BDSM, fetişler, femdom we ş.m.
 • Abuna platformasy, janköýer sahypasy we "meni maliýeleşdir" kampaniýalary

Nähili ManyVids view

 • iş stoly ManyVids

  iş stoly ManyVids

 • Mobile ManyVids

  Mobile ManyVids

baha

 • umumy bahalandyrmasy

  5 we 5 daşary

 • Ulanyjy interfeýsi

  Ajaýyp ulanyjy görmegiňizi haýyş edýäris. Aňsat gezmek we ulanylyşy.

 • Ulanyjy tejribe we önümleriň hiline

  şübheli niýetlerini we ıalan teklip bolmazdan dogruçyl we ulanyjy dostlukly hyzmat. Anyk ulanyjylaryň umurunda.

 • Mazmuny

  ýokary hilli mazmun gowy, emma has gowy tapyp bilersiňiz.

 • Howpsuzlyk

  Ajaýyp howpsuzlyk. Öňdebaryjy tejribäni we ýokary standartlary.

 • goltgy

  24/7 hem tehniki we ulanyjy goldawy. Super-dosty we her wagt peýdaly.

 • nyrh

  Nyrh gowy. Emma biz şol başga hyzmatlar üçin has laýyk alternatiw çak edip.

 • ManyVids gowy bolar

 • Innowasiýa we karizmatik çalt ösýän onlaýn we göni jyns platformasy.
 • Örän içgin we ulanyjy üçin amatly dizaýn we aýratynlyklar.
 • Dürli wariantlar we pul gazanmagyň ýollary.
 • 90 müňden gowrak neşirçisi bolan 3 milliondan gowrak ulanyjynyň işjeň jemgyýeti (2021-nji ýylyň sentýabr aýyna çenli).
 • ManyVids at erbet

 • Satyjy hökmünde hasaba alnanda hakyky şahsyýetiňizi açmaly. Hakyky şahsy maglumatlaryňyzy ibermezden ozal synap görüp bilmejekdigiňizi aňladýar. Onlineöne onlaýn jyns monetizasiýa platformalarynyň arasynda adaty bir zat diýip pikir edýärin.
 • Köpüsi özüne çekiji däl MV göni web kamera modelleri. Käte hatda ýigrenji.

ManyVids-iň jikme-jik barlagy

Crazy baş sahypa

Bu gülkünç tertipli. Jynsy höwesi we söýgüsini we aç-açan ulularyň peýdalaryny paýlaşyp, birek-birege goldaw berip biljek, höküm çykarmaýan şahsyýetleriň onlaýn jemgyýetini döretmek wezipesini ýerine ýetirýän platformadan edil şonuň ýaly garaşýaryn. Şeýlelik bilen, bir ýigidiň garpyz iýip oturan wideosyny göreniňizde, semiz gyzjagaz bilen dildo tarapyndan jynsy gatnaşykda bolup bilersiňiz, şahsy kolleksiýaňyz üçin bary-ýogy 5 bahadan satyn alyp bilersiňiz - bu “ManyWids” -iň birinji sahypasynda durmagyňyzyň alamaty.

MV-de näme edip bilersiňiz

ManyVids adynyň görkezişi ýaly köp wideo bar we köpüsi satylýar. Şeýle-de bolsa, şahsy wideolaryňyzy satmak ýeke-täk zat däl, sebäbi MV-den başga size:

 • birbada köp wideo satmak;
 • göni ýaýlymda görkeziň we bellikler üçin maslahatlar alyň;
 • janköýer sahypaňyza abunalary satyň;
 • şahsy islegler boýunça wideo satmak;
 • şahsy "fond-me" sahypaňyzy tertipläň we yzarlaýanlardan maslahatlar we sowgatlar alyň;
 • MV işjeň ösýär we hemişe täze aýratynlyklary girizýärkä, başga-da köp zatlar.

MV göni ýaýlymda gaty täsirli web kamera modelleri däl

Häzirki wagtda beta görnüşinde bolan MV Live-a seredenimde, profil suratyna görä köp özüne çekiji gyzlara gözüm düşdi, ýöne töweregine basyp, akymlara tomaşa edip başlanymda, ýakymsyz boldum. Web kamera modelleriniň hili “Stripchat” -yň soňky sahypasyndan şeýle bir pes welin, öýde keýpimiň peselýändigi sebäpli derrew käbir tomaşalary ýapmaly boldum. Şeýlelik bilen, web kamera modeli bolmak bilen onlaýn pul gazanmagy göz öňünde tutýan gowy görünýän aýal bolsaňyz - ManyVids başlamak üçin gowy ýer bolup biler, sebäbi iň bolmanda 2021-nji ýylyň sentýabr aýyna çenli häzirki modellerden has ýokary bolarsyňyz.

ManyVids - onlaýn jyns işgärleri üçin geljekde ygtybarly maýa goýum

Köp janly jyns kameralary platformalarynyň we pornografiki saýtlaryň çalt içgysgynç bolmagyna sebäp bolmak bilen, häzirki pornografiýa bolan ýitirilen gyzyklanmanyň boşlugyny doldurmak üçin täze dalaşgärler häzirki zerurlyklaryň gözýetiminde peýda bolýar. Hawa, her kim seksi ýetginjek görnüşli web kamera modeli bilen hususy tomaşa satyn alyp biler, ýöne beýle kän däl. Web kamera pudagy, serhet ýakasyndaky göni pornografiýa bilen doldurylandygy sebäpli, her kimiň hem gorkmakdan hoşaldygyny görkezýär. ManyVids meýdançada estetiki we hatda romantik bir zat getirmäge synanyşmak, görmek gaty tolgundyryjy. Esasanam jemgyýet gurmak isleýändiklerini we 2021-nji ýylyň sentýabr aýyna çenli üstünlik gazanýandyklaryny görkezýär. Şeýlelik bilen, täze web kamera modeli ýa-da aktrisasy üçin ManyVids-e goşulmak, pikir etmeýän ýaly.

Ulanyjy ManyVids hakda syn berdi

hekaýaňyzy iberiň we ol şu ýerde peýda bolar

ManyVids hakda hekaýaňyzy iberiň

Şahsy tejribäňizi ManyVids bilen paýlaşyp bilersiňiz. Biz sizden hiç hili maglumat ýygnamarys (geolokasiýa, IP adresi) we şahsy maglumatlaryňyzyň gizlin galmagyny kepillendirýäris.

audit netije

Erotic Audit ManyVids Diňe ulular üçin sosial platformalar-iň ygtybarly saýlamagy hasaplaýar we baryp görmäge mynasyp. ManyVids web sahypasyna ygtybarly girmek üçin aşakdaky baglanyşyga eýeriň.

Howpsuz www.ManyVids.com sapar

ManyVids alternatiwalary

ManyVids iň oňat Diňe ulular üçin sosial platformalar hasaplanmaga mynasyp bolsa-da, biz size ManyVids ýaly meňzeş başga-da birnäçe alternatiw Diňe ulular üçin sosial platformalar taýýarladyk, ýöne bir ýa-da başga bir sebäp bilen siziň üçin has gowy bolup biler.
 • LoyalFans-de media mazmunyny döredijiler, suratlara, wideolara we ses ýazgylaryna girmek arkaly janköýerlerden we yzarlaýjylardan pul gazanyp bilersiňiz. Aýdymçylar, aktýorlar, esasanam ulular-güýmenje pudagynda, täsirli we meşhur adamlar üçin amatly.

  • LoyalFans gowy bolar
  • Köp meşhur porno ýyldyzlary we köp sanly aýratyn mazmunly seks pudagy işgärleri
  • Meşhurlar we modeller bilen göni aragatnaşyk - butlaryňyzy şahsy tanşyň
  • Elbetde ulanyjy üçin amatly we iş stolunda we ykjamda ulanmak aňsat
  • has giňişleýin gör ...

 • BentBox suratlary we wideolary satyp we satyn alyp bolýan ýönekeý we gysga metbugat satuw platformasydyr. BentBox satyjylar we alyjylar üçin mugt.

  • BentBox gowy bolar
  • Suratlary we wideolary aňsatlyk bilen satyn alyp we satyp boljak ýönekeý platforma
  • Artykmaç dozasyz ulanyjy üçin örän amatly dizaýn
  • Iň soňky ýazgylaryň mazmuny bilen akym sahypasy - neşirýatçylar we alyjylar üçin amatly
  • has giňişleýin gör ...

 • BIMBIM dünýäde ähli ýaş we sexy gyz janly wakalary we webcam gösterileri bolýar berýär. BIMBIM siz online we giriş erotik we ussat we höwesjeň sex-cam modelleri sexy Suratlar we wideolar, söhbet edip bilersiňiz.

  • BIMBIM gowy bolar
  • hem-de nou kompaniýasynyň täze we hakyky önüm
  • Azdyryjy we inanılmayacak täsirli hem ýokary hil aýratynlyklary
  • şirin gülümsüyor we sexy edaralary bilen köp öňdebaryjy gyzlar
  • has giňişleýin gör ...

hemmesini görüň 4 meňzeş Diňe ulular üçin sosial platformalar
Bu audit diňe Erotic Audit üçin taýýarlanan 2021-09-07 ENER Soňky Bellik:

Baglanyşykly hekaýalar

ähli hekaýalary gör