Ulanyjylaryň halaýan hyzmatlary:

Diňe ulular üçin sosial platformalar

Ulular üçin sosial media platformalary, ulanyjylar jyns taýdan açyk suratlary we wideolary ýerleşdirip, göni ýaýlymda hekaýalary ýaýradyp, yzarlaýjylar we janköýerler bilen paýlaşyp bilerler we abuna ýazylyp ýa-da bir gezek töläp bilýän yzarlaýjylara media mazmunyny ýa-da hyzmatlaryny satyp pul gazanyp bilerler. şahsy mazmuna giriň.

Ulular üçin sosial media başlanan ýerinde

Şeýle platformalar sosial media döwri üçin birneme täze. Olaryň nämedigi - islendik tehnologiýanyň tebigy ewolýusiýasy - ýagty duýgulary we jyns taýdan baý durmuşy gözleýänler üçin başga bir jyns güýmenjesine öwrülmek.

Kime diňe ulular üçin sosial platformalar gerek

Şeýle ekzotik we adaty bolmadyk sosial platformalar, Instagram we Snapchat-yň ençeme ýyl bäri hasyl ýygnaýandyklary sebäpli meşhur boldy. Instagram islendik ýalaňaçlyga we jyns taýdan aç-açan mazmuna düýbünden garşy bolsa-da, ol ýerde porno başlamak, web kamera modelleri ýa-da jaň edýän gyzlar we esgerler ýaly uly ýaşly güýmenje pudagynyň köp wekilini tapyp bilersiňiz. “Snapchat” hakda edil şonuň ýaly bir zat aýdyp bolar, ýöne esasy tapawudy, “Snapchat” ulanyjylaryň ýalaňaçlyklaryny we jynsy mazmunyny goýmagy gadagan etmeýär. Şeýle ulanyjylar üçin aç-açan mazmuny diňleýjileri bilen paýlaşmak üçin alternatiw platformalar döredildi, olar erkin we ýalaňaçlaryny, wideolaryny, hekaýalaryny ýerleşdirip, hatda janköýerlerinden abuna görnüşinde ýa-da bir gezek haýyr-sahawat alyp bilerler. tölegler.

Diňe ulular üçin sosial platformalar sanawy, gelýänlerimizden anonim ýygnan meşhurlyk statistikasyna esaslanýar.
 • LoyalFans-de media mazmunyny döredijiler, suratlara, wideolara we ses ýazgylaryna girmek arkaly janköýerlerden we yzarlaýjylardan pul gazanyp bilersiňiz. Aýdymçylar, aktýorlar, esasanam ulular-güýmenje pudagynda, täsirli we meşhur adamlar üçin amatly.

  • LoyalFans gowy bolar
  • Köp meşhur porno ýyldyzlary we köp sanly aýratyn mazmunly seks pudagy işgärleri
  • Meşhurlar we modeller bilen göni aragatnaşyk - butlaryňyzy şahsy tanşyň
  • Elbetde ulanyjy üçin amatly we iş stolunda we ykjamda ulanmak aňsat
  • has giňişleýin gör ...

 • BentBox suratlary we wideolary satyp we satyn alyp bolýan ýönekeý we gysga metbugat satuw platformasydyr. BentBox satyjylar we alyjylar üçin mugt.

  • BentBox gowy bolar
  • Suratlary we wideolary aňsatlyk bilen satyn alyp we satyp boljak ýönekeý platforma
  • Artykmaç dozasyz ulanyjy üçin örän amatly dizaýn
  • Iň soňky ýazgylaryň mazmuny bilen akym sahypasy - neşirýatçylar we alyjylar üçin amatly
  • has giňişleýin gör ...

 • ManyVids köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň döredijileriniň eserlerini satyp bilýän ulular jemgyýetidir. ManyVids onlaýn jyns monetizasiýasyna gönükdirilen elektron söwda platformasyny üpjün edýär. Esasan Twitch we Patreon birleşdirilen, ýöne ulular-güýmenje pudagyna gönükdirilen.

  • ManyVids gowy bolar
  • Innowasiýa we karizmatik çalt ösýän onlaýn we göni jyns platformasy.
  • Örän içgin we ulanyjy üçin amatly dizaýn we aýratynlyklar.
  • Dürli wariantlar we pul gazanmagyň ýollary.
  • has giňişleýin gör ...

Diňe ulular üçin sosial platforma hyzmatlar üçin ähli 4 denetimleri görmek

Iň oňat Diňe ulular üçin sosial platforma nädip saýlamaly

Erotic Audit, şeýle hem, garaşýanlaryňyza laýyk gelýän we islegleriňizi kanagatlandyrjak Diňe ulular üçin sosial platforma saýlamaga kömek etjek birnäçe hekaýa taýýarlady. ähli makalalary gör

Bu sahypanyň iň diňe Erotic Audit tarapyndan döredildi 2021-09-05 ENER Soňky Bellik: