Ulanyjylaryň halaýan hyzmatlary:

Ulanyjy tabşyran hekaýalary bilen tanyşdyrmak

hakyky waka Erotic Audit, wagtyňyzyň we puluňyzyň bardygyny ýa-da ýokdugyny kesgitlemezden ozal belli bir ulular hyzmaty barada bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi diýen ýaly bolsa-da, biz belli bir ulular hyzmatlary bilen baglanyşykly öz hekaýalaryňyzy ibermek we paýlaşmak ukybyny goşduk. Şeýlelik bilen barlaglarymyz we synlarymyz has organiki we ösen bolup biler.

Her pikir möhümdir

Her gözden geçirilişde we auditde göz öňünde tutulýan hyzmat hakda köp jikme-jiklikler we maglumatlar bar bolsa-da, beýleki adamlaryň bu hakda näme diýýänlerini eşitmek gaty möhümdir. Her kimiň öz pikiri we gyzyklanmalary bar, bu her ulanyjynyň we müşderiniň dürli hyzmatlar bilen dürli tejribesiniň bardygyny aňladýar.

Mysal üçin, janly jyns kameralaryna seretsek: ol ýerde LiveJasmin ýaly gymmat we Chaturbate ýaly has arzan hyzmatlary tapyp bileris. Web kamera modellerine köp pul harçlamak islemeýän ulanyjylaryň “Chaturbate” -ni, çäkli býudjeti bolmadyklary bolsa “LiveJasmin” -i saýlajakdygyny aňladýar. Limitedöne býudjeti çäkli ulanyjy LiveJasmin saýlasa, tejribe başgaça bolar we çäklendirilmedik býudjetli ulanyjy üçin ýakymly bolmaz.

aýratyn baha:

Öz hekaýaňyzy nädip tabşyrmaly

Öz hekaýaňyzy nädip tabşyrmaly

Käbir ulular hyzmatyny ulanmak baradaky hekaýaňyzy gürrüň bermäge taýyn bolanyňyzda, diňe şol hyzmaty maglumat bazamyzda gözlemek we "Ulanyjy hekaýalary" bölümine girmek gerek. Diňe käbir sözbaşy ýazyň, hyzmatyň özüne laýyk hasaplaýan balyňyzy saýlaň we hekaýaňyzy goşuň. Şahsy maglumatlaryňyzy tabşyrmagyňyzy talap etmeýändigimize üns beriň, isleseňiz anonim bolup bilersiňiz. Hekaýaňyz tabşyrylandan soň toparymyz ony gözden geçirer we gysga wagtda ýerleşdirer.

Geljekdäki aýratynlyklar

Ulanyjy hekaýalary diňe başlangyç we ulularyň güýmenje dünýäsi, ynam edip we erkin ulanyp boljak hyzmatyňyza mynasyp diýip pikir edýäris. Şonuň üçin size iň gowy hyzmaty saýlamaga kömek etmek üçin iň oňat peýdaly aýratynlyklary ösdürmek isleýäris.

Şonuň üçin siziň kömegiňiz bilen has köp aýratynlyklary ösdürmegi meýilleşdirýäris:

  • Ulanyjy hekaýalaryna ýazylmak;
  • Synag isleýän hyzmatyňyzy eýýäm ulanyjylar bilen hakyky wagt söhbetdeşligi;
  • Her bir uly ýaşly hyzmatyň nähili işleýändigi barada jikme-jiklikler;
  • Ulanyjy ballaryna esaslanyp gözläň.

Mundan başga-da, pikirleriňiz we pikirleriňiz üçin açyk. Şonuň üçin bir zadyňyz bar bolsa, bize ýüz tutuň .

Bu hekaýa diňe Erotic Audit tarapyndan X-Altruist tarapyndan taýýarlandy 2021-08-28 ENER Soňky Bellik:

Baglanyşykly hekaýalar

ähli hekaýalary gör