Ulanyjylaryň halaýan hyzmatlary:

Gizlinlik we howpsuzlyk


Howpsuzlyk we gizlinlik

Bu häzirki wagtda umumy maglumatlary web-Brauzer şol gizlinlik diýip ýa-da goýmalary ulanmak global meselesi bolup durıar. Hususan-da, maglumat mihrak ýagdaýynda ýitirmek bir zat bar hem-de nou-da maliýe döredilen adam bolsa.

boýunça näme bir zat adult spesifik gözleginde geziň wagt käbir çäreleri almak we biri siziň hususy durmuşda ýüze üçin şahsy maglumatlaryňyzy üsti bilen ibermek bolsa garaşýar diňe siziň üçin içalyçylyk ýa-da bolmagy mümkin barada habardar bolmak üçin gerek, hususan-da jynsy.

Internet Umumy howpsuzlyk çäreleri

Eger-de birnäçe ýönekeý düzgünlerini düşünmek gerek maglumat-scammers giňden tanalýan teknikleri öňüni almak maksady bilen:

 • hiç näbelli web saýty şahsy maglumatlaryňyzyň ynam;
 • size garşy ulanylyp bilner da ýörite we maglumatlary paýlaşyp bolar, eger-şahsy maglumatlaryňyzyň hiç haçan ulanmaň. Muňa derek - anonim mümkin Siziň;
 • Siziň goldanyp surat ýa-da wideo ilanıyla kaçınıyorum.

Goýmalary we gurallary hususy ýaşaýyş howpsuzlygyny üpjün etmek üçin

Emma göz şahsy maglumatyňyzyň we hususy durmuşda böleklerini hiç sezewar alyp etmek isleýän bolsaňyz, bu ýerde onuň bilen hem kömek edip bilersiňiz dürli programmalaryň köp:

 • anonim ýa-da kompýuter ýa-da telefony ulanylyp şahsy VPN;
 • Gezim geçmişiňizi yzarlamak bilemok web-brauzerler;
 • internet alyp gözegçiligi bilen ad-kompaniýalary öňüni ad-blokerler.

Gizlinlik we howpsuzlyk sanawy, gelýänlerimizden anonim ýygnan meşhurlyk statistikasyna esaslanýar.
  Gizlinlik we howpsuzlyk hyzmatlar üçin ähli 0 denetimleri görmek

  Iň oňat Gizlinlik we howpsuzlyk nädip saýlamaly

  Erotic Audit, şeýle hem, garaşýanlaryňyza laýyk gelýän we islegleriňizi kanagatlandyrjak Gizlinlik we howpsuzlyk saýlamaga kömek etjek birnäçe hekaýa taýýarlady. ähli makalalary gör

  Bu sahypanyň iň diňe Erotic Audit tarapyndan döredildi 2021-02-11 ENER Soňky Bellik: